{tab مجله شماره 1}

ارزيابي روش هيبريد جهت تحليل منطقه اي جريان كمينه در استان مازندران
آنالیز روشهای مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها
اندازه گیری و شبیه سازی کلر در مخزن سد درودزن با استفاده از مدل HEC-5Q
بررسي تأثير باد بر توزيع مكاني برفانباشت در يكي از زيرحوضههاي كارون
تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از منحنی رشد منطقه ای
تخمین عمق آبشستگی در محل پایههای پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER
مدلسازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاکهای ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی

جلد مجله


{tab مجله شماره 2}

بررسی حالت تشدید و تشکیل امواج با حداکثر دامنه در برخورد جریان به موانع با استفاده از چهار قطر مختلف
بررسی شرایط آستانه حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانالهاي روباز داراي شیب ملایم و مقطع مستطیلی
تاثیر کم آبیاري بر روي خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد
حل عددي مساله نشت متلاطم با استفاده از الگوریتم جدید DSC
متدولوژي پایشسد هاي زیر زمینی (مطالعه موردي پایش سد زیرزمینی راور کرمان)
مدلسازي دو بعدي جریان اطراف سرریز هاي اضطراري دایکهاي کنترل سیلاب و روندیابی سیلاب خروجی از آن ها
مقایسه روشهاي مختلف تحلیل سريهاي زمانی درپیشبینی دبی ماهانه حوزه آبخیز کرخه

جلد مجله


{tab مجله شماره 3}

آزمایشگاه شبیهساز باران و فرسایش پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري معرفی ویژگیها، قابلیتها و کاربردها
ارزیابی روشهاي برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل در استان مازندران
بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آبزیرزمینی درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف
تحلیل تخریب حوضچه آرامش سدهاي انحرافی در اثر خوردگی ناشی از عبور سیلابهاي واریزه اي
تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالیهاي استان همدان
شبیه سازي حرکت شوري درخاك با استفاده ازمدل HYDRUS-2D
مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیري براصلاح الگوي جریان براي افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاري روباز

 جلد مجله


{tab مجله شماره 4}

بررسي آزمايشگاهي روش‌هاي مختلف طراحي مدول تيغه‌اي

بررسي آزمايشگاهي ضربه­ هاي دانه­ هاي رسوب بر حوضچه آرامش سدها

بررسی تاثیر دبی، شیب سرریز و مشخصات پله‌ها در سرریز اوجی-پلکانی بر روی استهلاک انرژیبا استفاده از مدلهای عددی 

طراحی قطر سنگ­چین در اطراف تکیه­ گاه پل واقع در قوس رودخانه

کاربرد روش تحليل سلسله مراتبی (AHP) در انتخاب مناسب ترین توزیع فراونی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سیلاب

کاليبراسيون مدل‌های بارش- رواناب به کمک الگوريتم‌های فراکاوشی

مکان­یابی وقوع چرخه­های یخ و ذوب و شناسایی مناطق پر مخاطره  گیاهان زراعی و باغی ( مطالعه موردي: استان کرمان )

جلد مجله


{tab مجله شماره 5}

بررسی آزمایشگاهی تاثیر آورد رسوب شاخه اصلی بر الگوی رسوب در محل تلاقی رودخانه‌ها

بررسي شاخص هاي خشكسالي هواشناسي در ايستگاه هاي سينوپتيك مازندران

بررسی و مقايسه خصوصيات خاكشناسي و ريخت ­اقليمي آبکندها، مطالعه­­ موردي: حوزه هاي آبخيز زهره و مارون

بررسی ‌مصالح‌ سازه‌هاي‌ هيدروليكي‌ با استفاده از تلفيق اطلاعات زمين‌شناسي ناحيه‌اي و ژئوتكنيك؛ مطالعه موردی: منطقه انرژي پارس جنوبي‌

تخصيص بهینه آب در شبکه آبياري و زهکشي صوفي چاي در استان آذربايجان شرقي با استفاده از الگوريتم ژنتيک 

تعیین الگوی زمانی بارش در استان کرمان 

مطالعة آزمايشگاهي مشخصات سه‌بعدي جريان بر روي كلاسترها

جلد مجله


 {tab مجله شماره 6}

تهیه نقشه قابليت آبياري اراضی کشاورزی آبهاي زيرزميني دشت مهران در محیط GIS

آشکارسازي تغيير اقليمدر غرب ايران با توجه به تغييرات دما

بررسي تغييرات رطوبت و املاح در منطقه توسعه ريشه پسته با استفاده از مدلLEACHM

ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیم­آباد، شمال غرب شیراز

بررسی امکان استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری دو گونه شبدر و یونجه

بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران

تاثيرکم­آبياری و خشکي موضعي ريشه بر خصوصيات مورفولوژيکی و فيزيولوژيکی گياه ذرت

جلد مجله


{tab مجله شماره 7}

ارزیابی شدت بیابان‌زایی با معیار آب زیرزمینی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه موردی زرین دشت فارس

بررسی نقش عملیات مکانیکی آبخیزداری در کنترل رواناب حوضه آبخیز زاینده‌رود؛ مطالعه موردی در حوضه آبخیز حیدری

کاربرد تحليل عاملي در تعیین متغیرهای تاثیرگذار خشکسالی‌های هیدرولوژیک و بررسی ارتباط آن‌ها؛ مطالعه حوزه‌های آبخیز استان لرستان

تأثیر کیفیت آبآبیاری بر خصوصیات خاک و عملکردپسته در دشت رباط شهربابک

تحليل توانایی مدل ميانگين متحرك جامع خود همبسته برایپیش‌بینی دو سالآینده‌ی جریانروزانهورودی به مخزن سد دز

بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys

بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبي

بررسي کمي آب‌هاي زيرزميني دشت قوچان- شيروان با استفاده ازGIS

کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت منحنی سنجه رسوب؛مطالعه موردي بخشی از حوزه آبخيز سفيد رود

تخمين جريان رودخانه‌اي در حوزه‌هاي بالادست سد مخزني بوکان با استفاده از متغیرهای اقليمي دما و بارش

جلد مجله


{tab مجله شماره 8}

بررسی تغییرات افت انرژی سرریز و طول پرش هیدرولیکی در اثر تلاقی خطوط جریان بر روی بدنهی سرریز اوجی

تأثير برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي بر نفوذپذيري خاک در شرايط مزرعه اي

مطالعه آزمايشگاهي تاثير بارمعلق بر ضريب اصطکاک جريان  در بسترهای صلب و صاف

ارزيابي مدل LEACHM در پيش‌بيني رطوبت خاك، تلفات نيترات و ميزان جذب آن توسط گياه نيشكر

فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک

برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت دریچه آزاد و مستغرق

بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مشخصات هندسی آبشکن‌های نفوذپذیر مستقیم و   T شکل بر آبشستگی اطراف آن‌ها

بررسی آزمایشگاهی فرسایش پذیری خاک‌های چسبنده متراکم شده در خاکریزها

مطالعه آزمايشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هيدروليکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی

جلد مجله


 {tab مجله شماره 9}

بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی

شبيه سازی فرآيند بارش- رواناب در حوزه­های با آمار کم  با استفاده از مدل wms  (مطالعه موردی؛ حوزه آبخيز چالوس)

شبیه‌سازیخصوصیات هیدرولیکی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از  مدل CFD

برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک

ارزیابی روشهای محاسباتی تبخیر و تعرق پتانسیل با داده‌های لایسیمتر(مطالعه موردی دشت سیستان)

پیش ­پردازش پارامترهای ورودی به شبکه­ی عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی با استفاده از رگرسیون گام به گام و گاماتست به­منظور تخمین تبخیر

تحلیل فراوانی سیل با استفاد از تبدیل موجک­ها (مطالعه­ی موردی: رودخانه­ی پلرود)

شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوضه آبریز قره سو با استفاده از مدل WMS

مدلسازی عددی جریان به کمک ضریب زبری دینامیک(مطالعه موردی:رودخانه کارون)

مقایسه شاخص‌های RDI و SPI برای تحلیل خشکسالی در مقیاس ایستگاهی با تکیه بر خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: قزوین و تاکستان)


{tab مجله شماره 10}

اهميت مهندسي ارزش در پروژه‌‌هاي تجهيز و نوسازي اراضي شالي‌زاري؛ مطالعه موردي شهرستان آمل، استان مازندران

ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد

تعيين مناسبت‌ترين روش تجربي برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصيات فيزيکيحوزه؛ مطالعه موردي حوزه آبخيزقورچاي، استان گلستان

کاربرد طوق در کاهش آبشستگی تکیه­گاه مستطیلی پل در کانال مرکب

برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه­عصبی­مصنوعی و رگرسیون چند ­متغیره

مقايسه عملکرد دو فرمول برآورد بار رسوب معلق با مقادير اندازه‌گيري شده و اجراي روش تحليل مسير در رودخانه ارمند

تأثير همزمان مدیریت آبی و بافت خاک بر الگوی تغييرپذيری شوری خاک باغ‌های پسته‏ رفسنجان

مقايسه‌ي عدم قطعيت برآورد چندک‌هاي سيلاب در تحليل فراواني منطقه‌اي با استفاده از روش سیلاب نمایه دالریمپل و گشتاورهای خطی

پیش‌بینی خطر وقوع جریان‌های گردابی در آبگیر قائم با استفاده از مدل k نزدیک‌ترین همسایگی

بررسي تاثير دو عمق نصب قطره‌چکان با دبيهاي يكسان بر توزيع رطوبت در سيستم آبياري قطره‌اي زيرسطحي و شبيه‌سازي آن با مدلHYDRUS-2D 

جلد مجله


{tab مجله شماره 11}

حركت آب در سطح و زير سطح خاك در آبياري جويچه‌اي يك در ميان و مقايسه آن با آبياري معمولي

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاکتاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تأثیر ‌کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب رقم T.215سویا

برآورد رسوب­دهي سالانه رودخانه­ها با استفاده از روش"نسبت­ها"

بررسی فرونشست دشت مهيار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

برآورد ضریب گیاهی و تبخیر تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی

بررسی تأثیر کودآبیاری بر گرفتگی سه نوع قطره­چکان­ در سیستم آبیاری قطره­ای

اثر سرريز بر دبي دريچه، در مدل ترکيبي سرريز- دريچه استوانه­اي

بررسی و مقایسه کارایی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی‌های استان سیستان و بلوچستان

اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار

جلد مجله


{tab مجله شماره 12}

  مسائل ژئوتکنيکي خاک‌هاي مسأله‌دارجهت احداث کانال‌های آبیاری بر روي آ‌ن‌ها

بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی

تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک

بررسی و تحلیل منطقه ای سیلاب های جنوب ایران به روش همگن بندی

پيش­بيني تغييرات بارش 20 سال آينده (2030-2011) در استان کرمان با استفاده از مدل ريز مقياس کننده  و مدل گردش عمومي LARS-WG HadCM3

تغییرات مورفولوژی رودخانه پلرود در پایین­دست سد، قبل و بعد از احداث سد در مقیاس کوتاه­مدت

ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک­های آهکی

مدیریت غیر سازه‌ای سیلاب دشتها با استفاده از پیش بینی خسارت کشاورزی

 آناليز و رونديابي پارامترهاي کيفيت شيميايي آب(مطالعه موردی: رودخانه چم‌انجير خرم آباد)

کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره تعاملی در تخصیص بهینه منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان یزد)

جلد مجله جلد مجله


{tab مجله شماره 13}

ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در خاک در کاربری­های مختلف در حوزه آبخیز کجور

ارزيابي مدل هاي پيش بيني جريان رودخانه

بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دالکی)

مديريت هوشمند فشار و كاهش نشت شبكه هاي آبرساني در محيط WaterGEMS(مطالعه موردي: مجتمع آبرساني دوحصاران خراسان جنوبي)

بررسي پديده نشست زمين و تأثير آن بر روي گسيختگي لوله هاي جدار چاههاي آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه­بندي تغييرات دانه­بندي لايه هاي زمين

معرفي و کاربرد ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات در برآورد تبخير-تعرق لايسيمتري و تحليل عدم قطعيت نتايج (مطالعه موردي: ايستگاه هواشناسي کرمان)

بررسي ردپاي اکولوژيک آب و شاخص‌هاي آب مجازي در محصولات استراتژيک کشاورزي در استان کرمان

بررسی ميزان و تغييرات زماني انباشت و عمق آب معادل برف درحوزه كارون شمالي(مطالعة موردي گردنه چري)

مقایسه برخی روش های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب های شهری (مطالعه موردی بابلسر)

بررسي ميزان كارايي مدل SDSM1_ در شبيه سازي شاخص هاي دمايي در مناطق خشك و نيمه خشك

ارزيابي عملکرد شبکه‌های سد زاينده‌رود در دوره خشکسالي با استفاده از مدل WEAP&lhoma,arial,helvetica,sans-serif;">برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه معرف کسیلیان با استفاده از روش ژئومرفولوژی مبتنی بر مدل MPSIAC در محيط GIS

بررسی خصوصيات شيميايی، فيزيکی و حاصلخيزی باطله‌هاي زغال به‌منظوراستفاده در کشاورزی)مورد: زغال‌های باطله در کارخانه زغال‌شوئی زرند كرمان)

رتبه­ بندی رویکردهای مدیریت سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی داده­های ترکیبی

پیش بینی مقادیر حداکثر بارش روزانه با استفاده از سیستم های هوشمند و مقایسه آن با مدل درختی M5 (مطالعه موردی: ایستگاه اهر)

ارزیابی تأثیر آبیاری تکمیلی بر نیاز آبی گندم در حضور سطح ایستابی کم عمق

پیش بینی جریان روزانهرودخانه با استفاده ازمدل هیبرید موجک و شبکه عصبی(مطالعه موردی:ایستگاه هیدرومتری ونیار در حوضه آبریز آجی چای)

 جلد مجله


 {tab مجله شماره 15}

بررسي و مقايسه مدل هاي مختلف نفوذپذيري در حوضه آبريز مند دشتي با استفاده از نتايج آزمايشات استوانه مضاعف

برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل­های تجربی، مدل­سازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن­ها با داده­های لایسیمتری در ایستگاه کهریز ارومیه

تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز

تعيين ضريب واكنش عملكرد سيب زميني نسبت به كم آبياري درمراحل مختلف رشد در شهرکرد

مقايسه چند روش­ درون­یابی مکانی و انتخاب مناسب­ترين روش براي پهنه­بندی آلاينده­هاي نيترات و فسفات در آب­ زیرزمینی شهرکرد

مقايسه خصوصيات کيفي آب و رسوبات شيميايي عامل انسداد قطره­چکان­ها در سامانه­هاي آبياري قطره­اي کشور

پیش بینی کیفیت آبهای سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم

تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور(مطالعه موردی: حوضه آبخیز تمر، گلستان)

كاربرد تحليل سري‌هاي زماني براي الگوبندي و پيش‌بيني حجم خاك خيس شده با گسیلنده نقطه‌ای

پهنه بندی پتانسیل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های کمی و کیفی آبخوان دشت نیشابور

جلد مجله جلد مجله


 {tab مجله شماره 16}

 پتانسیل‌یابی آبیاری بارانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در استان خراسان جنوبی

برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

 نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پایین­دست

ارائه يك روش جديد در بهينه‌سازي اقتصادي سيستم انحراف سدبا استفاده از الگوریتم ژنتیک

 ارزیابی روش کاربرد EDTA در کاهش ریسک آبشویی سرب به آب­های زیرزمینی با استفاده از Hordeum bulbosum L.

بررسي اثر کاربرد کودهاي زيستي بر پتانسيل عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گلرنگ (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژيم­هاي مختلف آبياري

ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در حوضه آبریز سد مهاباد

 تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe

اصلاح معادله جنسن- هیز برای تخمین تبخیر تعرق در استان فارس

تأثیر آستانه و صفحات مستغرق بر جریان حاوی رسوب ورودی به آبگیر جانبی

جلد مجله جلد مجله


 {tab مجله شماره 17}

اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف

 اثر پيش­تيمارهاي مختلف بذر بر ويژگي­هاي مورفولوژيك، عملكرد، اجزاي عملكرد و اسانس رازيانه(Foeniculam vulgar Mill.)در شرايط تنش آب

ارزیابی برخی روش‌های زمین آماردر پهنه‌بندی شدت خشکسالی؛مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران

ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن

بررسی فاکتور­های مؤثر در اجراي سد­های زیرزمینیريال؛ مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان

 تحلیل حساسیت عوامل مؤثر در هوادهی سرریز با استفاده از روش­های هوشمند مصنوعی و ANFIS

 تحلیل مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت زاوه برای استفاده درشرب با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند سلسله مراتبی

مدل­سازی تلفات تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی M5 و مقایسه آن با روش­های تجربی

مدل‌سازی دما و بارش تبريز با بکارگیری توابع مفصل

جلد مجله جلد مجله 


{tab مجله شماره 18}

ارزيابي تغييرات مکانيو زماني سطح آب زيرزميني در دشت کرمانشاه

 ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی داده‌های دمایی NCEP/NCAR در سطح حوضه‌های آبریز درجه 2 کشور ایران

ارزيابيعملكرد كلزا به‌صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد

 بررسی توزيع نمك تحت دو منبع نقطه‌اي و حبابی آبیاری قطره‌ایبررسی توزيع نمك تحت دو منبع نقطه‌اي و حبابی آبیاری قطره‌ای

 تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخص‌های عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش خشکیتاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخص‌های عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش خشکی

 تحليل مکاني و زماني تغييرات آب مجازي گندم در استان سيستان و بلوچستانتحليل مکاني و زماني تغييرات آب مجازي گندم در استان سيستان و بلوچستان

تخمین تلفات انتقال دررودخانه زنگمار

تصحیح مدل سینتکس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS جهت بررسی آسیب­پذیری آبخوان؛ مطالعه موردی دشت اندیمشک

تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه­های آب فاقد پروانه بهره‌برداری»

مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق

جلد مجله


{tab مجله شماره 19}

استفاده از روش­های نوین در تعیین پارامترهای موثر بر آبشستگی پایه پل

اصلاح و ساماندهي رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-RAS

بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای مدل مفهومی نش

بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه­ ی حرکت رسوبات غیرچسبنده­ی غیریکنواخت درفلوم­ های مستطیلی تحت شیب­ های مثبت و معکوس

بررسي توزیع زمانی و مکانی خشكسالي هواشناسي در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه كرخه

بررسی کیفیت شیمیایی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی در محل ایستگاه نوده رودخانه گرگان‌رود استان گلستان

تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات

تعیین میزان آبشستگی و مولفههای سه بعدی سرعت پیرامون آبشکن سرسپری در کانال قوسی با روش عددی و دادههای آزمایشگاهی

مدل­سازی قطر قطره­ های پخش شده از آبپاش­ های ضربه ­ای آبیاری بارانی

مقایسه عملکرد پوشش­های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری

جلد مجلهجلد مجله


{tab مجله شماره 20}

بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده

تعیین شدت آشفتگی در کانال قوسی 180 درجه تند با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی

کاربرد مدلهای ناپارامتریک CART و M5’در محاسبه عمق آبشستگی اطراف پایه های پل

واسنجی خودکار دریچه­ های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده ازروش تکامل تصادفی جوامع(SCE)؛ مطالعه موردی سد تنظیمی گتوند

مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای

ارزیابی و پهنه‌بندی شدت تخریب کمی وکیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل اصلاحی بیابان‌زاییIMDPAوGIS؛ مطالعه موردی دشت فیروزآباد استان فارس

تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع؛مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات

ارزيابي آسیب پذيري خشكسالي كشاورزي در اقلیم هاي خشک و نیمه خشک به AHP(  و فرايند تحلیل سلسله مراتبيGIS كمک مطالعه موردي شهرستان تفت يزد

بررسی تغییرات مکانی خشکسالی با روش های زمین آماری و شاخص توزیع استاندارد در استان کرمان

پیشبینی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر مولفههای اقلیمی در منطقهی مرطوب

عملکرد برنج تحت مدیریتهای زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ

بررسی آزمایشگاهی تغییرات انتشارپذیری آلایندهها در محیطهای متخلخل همگن و غیرهمگن اشباع

جلد مجلهجلد مجله


 {tab مجله شماره 21}

افزایش توان جریان در لوله ­های فشار قوی انتقال آب نیروگاه ­های برقآبی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

بررسی تاثیر تغییر شکل پلان و ابعاد دریچه بر عملکرد هیدرولیکی مدل­ های ترکیبی سرریز کنگره­ای- دریچه

به کارگیری الگوریتم کرم شبتاب در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سد درودزن

بررسی آزمایشگاهی نقش رسوبات غیرچسبنده و مخلوط رسوبات در جریان بر ضخامت بهینه­ سد تأخیری پاره­سنگی

تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز

تدوین سیاست‌های بهره‌برداری بهینه از سامانه مخازن در حوضه آبریز گرگان‌رود با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ (WSA)

بررسی تاثیر تنش آبی (کم آبیاری) بر عملکرد گیاهان دارویی؛ مطالعه موردی گیاه آویشن

بررسی خشکسالی آب­زیرزمینی با استفاده از شاخص­های  SWI و  GRI در آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه  استان فارس

شناسایی مناطق همگن از نظر کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای؛ مطالعه موردی دشت قیر استان فارس

ارزیابی رهیافت ضریب گیاهی دوگانه مبتنی بر تکنیکهای سنجش از دور در برآورد تفکیکی تبخیر-تعرق

کاربرد سنجش از دور در تعیین تغییرات مورفولوژی رودخانه کشف­ رود

شبیه­ سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

 جلد


 {tab مجله شماره 22}

ارزيابيروش‌هاي تحليل شبکه توزيع آب با در نظر گرفتن تقاضاي وابسته به فشار(ناحيه يک آب شهر ايلام)

بررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه­ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دوبعدیبررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه­ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دوبعدی

بررسی توزیع نیترات در خاک آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری تحت کشت گیاهان ذرت و گوجه­فرنگی

بررسي عوامل مؤثر بر غلظت آمونياک غير يونيزه و تأثير اين ماده بر آبزيان در رودخانه کر

پیش­بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم

مطالعه آزمایشگاهی و عددی تأثیر نانورس بر کاهش تلفات نشت آب از آببندان

مقایسه الگوريتم ازدحام ذرات و ژنتیک در بهينه‌سازی ضرایب معادله منحنی سنجه رسوب در برآورد دبی رسوب معلق رودخانه سیستان؛ مطالعه موردی ایستگاه کهک

ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران

تاثیر شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت سیستم آبیاری قطره­ای نواری (T-Tape)

تأثیر میزان صرفه جویی آب بر پایداری آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی شهرستان خاتم

طبقه بندی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از شبکه های عصبی خودسازمانده (Self Organizing Map)

ارزیابی شاخص­های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز.

جلد


 {tab مجله شماره 23}

مقایسه­ ی کارایی روش آنیلینگ با سایر روش­های تحلیل هیدرولیکی شبکه­ های تحت فشار

پیش­بینیبارشماهانهبامدلترکیبیشبکه ­عصبی مصنوعی-موجکومقایسهبامدلشبکه­ عصبی ­مصنوعی

تحليل تغييراتزمانيومکانيکيفيتآبدرحوزهآبخيزکارونبااستفادهازروشهايآماريچندمتغيره

تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل­سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه­های کوچک مقیاس

مدل‌سازی سطح پوشش و رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده تلفیقی از مدل هیدرولوژیکی SRMو تصاویر ماهواره‌ای

واسنجی ضرایب معادله آنگستروم پرسکات در ایستگاه­های منتخب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

تعيين وضعيت تغذيه­گرايي درياچه سد اکباتان با استفاده از شاخص کارلسون

مدیریتبهینه­یآبدرشرایطخشکسالی؛ مطالعه موردیدشتسرخون،استانهرمزگان

اولویت­ بندی بازسازی قنات­ ها با استفاده از روش تحلیل شبکه­ای (ANP)؛ مطالعه موردی خراسان­جنوبی

بررسی کیفیت آب زیر زمینی با استفاده روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) و  ;GISمطالعه موردی جنوب استان فارس

ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدلWEAP

بررسی اثرات ریسک تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل؛مطالعه موردی شهرستان شاهرود


  {tab مجله شماره 24}

مدل‌بندي ضريب زبري كانال‌هاي خاكي با پوشش گياهي بر مبناي قطر ذرات بستر جريان

کاربرد الگوریتم درختی M5 در برآورد رسوب معلق رودخانه‏ ها

اولویت‌بندی مشکلات طرح تجهيز و نوسازي اراضي شالی‌زاري با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

برآورد برخي خصوصيات هيدروليکي خاک با استفاده از توابع انتقالي

پیش­بینی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش­های سری زمانی، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی- موجکی

تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه­آب خروجی از ستون­های خاک شور و آهکی

مقايسه تبخیرتعرق حاصل از برخی معادلات تشت تبخير با مدلپنمن-مانتیث استانداردASCE در یک اقلیم ‌خشک

بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های 1387 الی 1392 )

شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند

پهنه بندی کیفیت آب  آبیاری و شهری با استفاده از GIS

تعیین شاخص­های آلودگی برای طراحی تصفیه­خانه­های فاضلاب اجتماعات کوچک؛ مطالعه موردی روستاهای اطراف زرند، استان کرمان

بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه کوه پنج بردسیر


 {tab مجله شماره 25}

  بررسي بازده، ميزان انرژي مصرفي و کارايي مصرف آب در ايستگاه­هاي پمپاژ برقي

بررسي رسوب دهي رودخانه­ هاي منتهي به خليج ­فارس و درياي عمان

شبیه­ سازی رگبار- آب­گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان

 بررسی تأمین آب مورد نیاز بخش ­های مختلف شهر از طریق استحصال آب باران؛ مطالعه موردی شهر بناب

بررسی اثر شوری آب در آبیاری سطحی برمیزان شاخص تنش آبی گیاه CWSI))در برنامه­ریزی آبیاری ذرت تابستانه

مدل تصمیم­ گیری چندمعیاره ویکور برای ارزیابی گزینه­ های مدیریت سیلاب

ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه­رود میاندوآب

ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در اراضی ساحلی مازندران برای مصارف کشاورزی و کاربرد در سیستم­ آبیاری قطره­ای

تحليل بيلان آب زيرزميني مبتني بر ديدگاه کشاورزي پايدار در دشت اسلام‌آباد

ارزیابی مدل­های تجربی و هوشمند در تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شرایط حداقل داده اقلیمی؛ مطالعه موردی شهر کرد

پیش بینی و بررسی متوسط دمای ماهانه با استفاده ازمدل‌های سری زمانی

تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100


 {tab مجله شماره 26}

ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا

بهره­گیری از سامانه کنترل خودکار متمرکز به منظور بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی تحت نوسانات شدید جریان ورودی؛ مطالعه موردی کانال اصلی شبکه رودشت

ارزیابی سه مدل فراکتالی برای تعیین منحنی مشخصه آب خاک

برآورد هیدروگراف رواناب در حوضه فاقد آمار بدون استفاده از  داده های پوشش خاک و کاربری اراضی

بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار

بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D

بررسی اثر تنش آبی با استفاده از شاخص های دمای برگ و رطوبت خاک بر عملکرد و بهره وری مصرف آب گوجه فرنگی نشایی                                                                                                                                                                                                              
 بررسی آزمایشگاهی اثر پرلیت، زئولیت و رزین بر کاهش نیترات و فسفات پساب برای استفاده در کشاورزی؛ مطالعه موردی پساب شهر محلات

بررسي الگوي توزيع شوري و سديم خاك تحت آبياري قطره­اي سطحي و زيرسطحي در باغات زیتون

بررسی تاثیر عمق کارگزاری و میزان آب آبیاری به روش قطره ای زیر سطحی  بر عملکرد و غلظت عناصر ماکرو در برگ در ختان پسته

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل IHACRES

بررسی و پایش خشکسالی با استفاده از شاخص­های خشکسالی ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دز


  {tab مجله شماره 27}

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره­ های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه­ گاه پل

 تحلیل سه­ بعدی تأثیر تکیه­ گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده ازFlow-3D

مقایسه مدل­ های شبکه عصبی مصنوعی و  منحنی سنجه رسوب در شبیه ­سازی میزان رسوب معلق؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز شاهرود

بررسی مدیریت کمي و کيفي سيلاب شهري با مدل  EPA-SWMM؛ مطالعه موردي  منطقه 22 تهران     

مطالعه مکان­یابی پتانسیل استحصال آب  باران در مناطق خشک  با استفاده از روش TOPSIS ؛ مطالعه موردی دشت انارک

ارزیابی سیاست­ های توسعه و بهبود سامانه­ های آبیاری تحت‌فشار و سطحی با استفاده از مدل­سازی پویایی سیستم؛ مطالعه موردی حوضه آبریز ارس

امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف

بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج

تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی در طارم زنجان

پیش بینی تبخیر- تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، برنامه­ ریزی ژنتیک و  سیستم استنتاج عصبی –  فازی

ارزیابی روش­ های زمین­ آمار در پهنه ­بندی شدت خشک­سالی استان آذربایجان غربی

توسعه مدل پیش‌‌بینی وقوع خشکسالی؛ مطالعه موردی شهرستان آبیک استان قزوین


 {tabs مجله شماره 28}

بررسی تحلیلی-انتگرالی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی با دیواره‌های سپری پیوسته و ناپیوسته

کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون

کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار

مقایسه روش­های اصلاح شده خطی­سازی تجمعی (CL) و خطی­سازی مشتقی  (DL) با الگوریتم اصلی آزمایش نفوذ بیرکن (BESTslope) برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع

تعیین سطح مورد نیاز استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم و جو ؛ مطالعه موردی استان مازندران-ریگ چشمه

تعیین مناطق سیل خیز حوضه آبریز قرنقو با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مادکلارک و GIS

کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد

بررسی اثر سرعت باد بر عملکرد فنی سامانه­های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان زنجان

بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد انگور یاقوتی

بررسی توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش­های ژئواستاتیستیک در استان خوزستان

روندیابی و رده­بندی عوامل موثر بر کاهش تراز آب زیرزمینی با بهره‌گیری از تبدیلات موجک متقابل و ارتباطی؛ مطالعه موردی آبخوان دشت سیلاخور

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب HBV-light:   مطالعه موردی حوضه محمدآباد در استان گلستان


 {tabs مجله شماره 29}

 بررسی شکست سد خاکی شهرچای ارومیه ناشی از روگذری جریان و پهنه¬بندی سیلاب آن با استفاده از مدل دوبعدی CCHE2D

بررسی عددی تأثیر صفحه متخلخل در کنترل جریان غلیظ 

ارزیابی و عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در تخمین رسوبات معلق رودخانه ها

الگوی تخصیص تقاضا به نقاط مصرف در شبکه­های توزیع آب شهری (مطالعه موردی: دانشگاه ایلام)

بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران

برنامه­ ريزي، تدوين و اولويت­ بندي راهبردهاي توسعه پايدار منابع آب دشت سنقر با استفاده از مدل تحليلي SWOT و ماتريس QSPM

توسعه الگوریتم مجموعه ذرات جهت بهره برداری بهینه از مخازن چندمنظوره (مطالعه موردی سد دز)

مقايسه کارآیی مدل‌های درختی در محاسبه ضريب پراکندگی طولي آلاينده‌ها در آبراهه‌های مستقیم

پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار)

تعیین مدل تولید اقلیمی عملکرد گندم دیم شمال استان خوزستان

توزیع مکانی شدت خشک‌سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی

 ارزیابی روشFAO برای برآورد آب مصرفی گیاه کلزا در استان هرمزگان

 شبیه­سازی عملکرد گندم تحت مدیریت­های مختلف آبیاری توسط مدل CropSyst در منطقه زرقان فارس

تعيين پتانسیل پساب خروجي تصفيه‌خانه شهر يزد جهت استفاده در بخش کشاورزي بر اساس معيارهاي جهاني

بررسی توانایی حذف نیترات از محلول آبی به وسیله جاذب­های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی


{tabs مجله شماره 30}
 

بررسی تأثیر عملکرد صفحات مستغرق پاد­ساعتگرد بر کاهش آبشستگی پایه پل منفرد مستقر در قوس تند

 مدل­سازی رسوبات معلق رودخانه با استفاده از محاسبات نرم (مطالعه موردی: رودخانه دره ­رود)

بررسی اثرات آبگیری موقت بستر تالاب هامون بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی هامون هیرمند)

تعیین سهم مشارکت مؤلفه‌های هیدروگراف در جریان رودخانه‌ای برخی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل

تعیین لایه ی نشتی و بررسی مکانیسم نشت از تکیه گاه چپ سد آغ چای  (آذربایجان غربی) با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی

تدوين منحني­ هاي فرمان بهره ­برداري مخزن دو سد بوکان و مهاباد با الگوريتم PSO

پیش­ بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت سناریوهای مختلف مدیریتی با استفاده از مدل MODFLOW

مکان‌یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS و AHP (مطالعه موردی: حاشیه کویر لوت، کرمان)

اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه توسط مدل HBVتحت سناریوهای مدل BCM2

بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیر­زمینی ناشی از توسعه شبکه  جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان

آشکارسازی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر روند کیفیت آب در حوضه سد کمال صالح

بررسی خودپالایی و شبیه ‏سازی تغییرات نیتروژن و فسفر در طول رودخانه عباس‏ آباد همدان با استفاده از نرم‌افزار QUAL2KW

بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی

تعیین مناسبترين شرایط آبیاری نواری به ­منظور افزايش راندمان کاربرد آب با استفاده از مدل  SRFR 


 {tabs مجله شماره 31}

ارائه روابطی بر مبنای مدل درختی M5 جهت برآورد حداکثر دامنه نسبی امواج عمود بر جهت جریان

 

تحلیل عددي لرزه­ای سدهای قوسی

 

مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی

 

مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه مرکب پل

 

مطالعه موردی بررسی عددی شکل­گیری کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم­افزار Flow3D

 

مطالعه عددي اثر اندرکنش پایه پل و تکیه‌گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان

 

ارزیابی طراحی هیدرولوژیک سرریز سد با استفاده از دوره بازگشت‌های دو متغیره مبتنی بر توابع کاپولا (مطالعه موردی: سد گلستان ۲، استان گلستان)

 

تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوسته

 

تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تأمین آب شرب شهرستان هندیجان

 

ارزیابی عملکرد مدل بهینه‌سازی شبکه پایش آب زیرزمینی بر پایه شبکه عصبی و جستجوی گرگ خاکستری (GNM) (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

 

استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط الگوريتم Apriori

 

پایش و پیش بینی وضعیت خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص RDI و مدل ریاضی زنجیره مارکوف

 

ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت تیمارهای کم‌آبیاری و کاربرد سطوح مختلف سوپر جاذب

 

بررسی روند تکامل کیفی آب­های سطحی حوزه آبریز رودخانه هلیل رود با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و تکنیک­های آماری چند متغیره

 

بررسی عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی تک مرحله‌ای غیرفعال همراه با ماده تغییرفازدهنده

 

حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر

 

بررسی امکان استفاده از آب‌های شور در آبیاری کُنار گونه رملیک بر مبنای تابع تولید شوری آب-عملکرد ماده خشک در مرحله رویشی

 

مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates