اصول اخلاقی انتشار مقاله:
تعهد نگارنده‌(گان):
* تکميل فرم انحصار چاپ مقاله، نویسنده(گان) را متعهد مي‌نمايد كه مقاله پيشتر در جاي ديگري چاپ و يا به‌طور همزمان براي نشریه ديگري فرستاده نشده و تا دريافت پاسخ آخر از سوي سردبير نشریه نيز، ارسال نخواهد شد.
* مسئوليت مطالب بيان شده در مقاله بر عهده نویسنده(گان) است.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates